Polityka RODO


Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych które są kontrahentami Firmy Villa Glass Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul. Lotników37, NIP 817-18-61-061, mail: grzegorz@villaglass.pl, tel. 512-000-505 zwanej dalej Villa Glass Studio Sp. z o.o. lub reprezentują osoby prawne (spółki) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z Firmą.

Przekazywane poniżej informacje dotyczą danych jakie są niezbędne w procesie realizacji zapytań kierowanych do naszej firmy oraz umów w tym (umowy sprzedaży i zakupu), także w przypadku wygaśnięcia stosunku stron powstałego na podstawie umów.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego „RODO”, które reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Firmę Villa Glass Studio.

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Villa Glass Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul.Lotników 37, NIP 817-18-61-061, mail: grzegorz@villaglass.pl, tel. 512-000-505

Przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Villa Glass Studio Sp. z o.o. jest dokonywane głównie na potrzeby realizacji umów, w szczególności wykonywania obowiązków z nich wynikających, w tym rozliczeń transakcji, realizacji płatności, dokonywania rozliczeń podatkowych, windykacji należności.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych oraz urzędowych ciążących na Firmie Villa Glass Studio Sp. z o.o. jako administratorze. Ponadto przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach:
a) analitycznych w szczególności doboru usług i optymalizacji produktów na podstawie umów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
d) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);
e) w celu oferowania przez Firmę produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy (podstawa z art..6 ust..1 lit..f RODO);

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych (np. dane zawarte w fakturach), a w pozostałym zakresie ich podanie było niezbędnym warunkiem realizacji umów. Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością podjęcia współpracy.

Firma Villa Glass Studio Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania współpracy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez minimum 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że odbiorcami Państwa danych osobowych, mogą być inne podmioty, którym podzlecamy zadania wymagające przetwarzania Państwa danych osobowych na przykład w zakresie obsługi informatycznej i prawnej, a także firmy udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej.

Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli mimo zapoznania się z powyższymi informacjami obawiacie się Państwo o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych lub z innych powodów chcecie je usunąć, prosimy o wysłanie takiej informacji na mail: grzegorz@villaglass.pl. Brak otrzymania od Państwa takiej informacji jest dla nas jednoznaczny z Państwa zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Villa Glass Studio.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Villa Glass Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie ul. Białobrzeska 100a; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, na przykład dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Polityka Prywatności


Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Villa Glass Studio Sp. z o.o. z siedzibą w 38-400 Krosno, ul. Lotników 37, NIP 817-18-61-061. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Administrator Danych
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
- zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
- w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
- w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   - w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
   - w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.
4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorz@villaglass.pl.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
Pliki cookies
1. Witryna villaglass.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Villa Glass Studio w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Regulamin korzystania ze strony internetowej "Villa Glass Studio"

1. Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich Villa Glass Studio Sp. z o.o. umożliwia nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej („Villa Glass Studio”) będącej własnością Spółki, zamieszonej na domenie internetowej: villaglass.pl, w tym z zawartych w niej materiałów i treści.
2. Strona jest także formą działalności Spółki i teksty w niej zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji.
3. Korzystanie z niniejszej Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Strona nie jest dopuszczalne.
4. Układ i kompozycja Strony, zastosowane w nim elementy i rozwiązania graficzne oraz aplikacje znajdujące się na Stronie, stanowią własność Spółki, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, i są przedmiotem ochrony prawnej.
5. Zawartość Strony podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody Spółki jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych na Stronie może stanowić naruszenie praw autorskich, jednakże Użytkownicy Strony mają prawo korzystania z materiałów i treści udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
6. Spółka wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na Stronie wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony Strony, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem Strony). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy Strony nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości Strony, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Przedsiębiorcy.
7. W trakcie korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik Strony wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika Strony, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora Strony, dostosowania zawartości Stronaa do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkownika oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem ze Strony.
8. Na Stronie mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co Użytkownik wyraża zgodę.
9. Przy korzystaniu z Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby Strona był wolny od złośliwego oprogramowania, niemniej Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Strony, powstałe w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym w infrastrukturze technicznej i danych.
10. Spółka dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na Stronie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.
11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika materiałów i treści zamieszczonych na Stronie.
12. Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania Strony oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: villa@villaglass.pl
13. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Stronie. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie z Strony nie jest dopuszczalne.
14. Spółka zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
15. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Krosno, 10.02.2023r.

© Villa Glass Studio - All Rights Reserved